Version française en seconde partie

Onze collega Vincent Biauce keek naar de mogelijkheid voor horecazaken om parkeerplaatsen om te vormen tot terrassen. Ecolo-Groen kwam reeds in 2020 met een soortgelijk voorstel, dit om sociale distantiëring mogelijk te maken en te voldoen aan Covid-maatregelen. Ondertussen heeft de Brusselse regering de stedenbouwkundige regels met betrekking tot deze mogelijkheid geharmoniseerd.

Goed nieuws: de gemeente Etterbeek maakt dit nu mogelijk ​​vanaf 8 mei 2021. Een reglement is voorzien en zou, na evaluatie, definitief kunnen worden.

Caroline Joway, gemeenteraadslid voor Ecolo-Groen, overtuigde de andere partijen in de gemeenteraad een ​​motie in te dienen ter versterking van een transparante en vertrouwensrelatie tussen de politie van Zone Montgomery en de burgers. De motie roept o.a. op tot onderzoek naar de beste manier om identiteitscontroles te objectiveren en registreren. Ook wordt er gevraagd de bestaande opleidingsmiddelen voor wetshandhavers uit te breiden.

Wat de overige interpellaties betreft hadden we het nog over het gebrek aan openbare toiletten, de evaluatie van het winterplan en de inspanningen van de gemeente om het vaccinatiebeleid te ondersteunen.

Ook noemenswaardig: de gemeenteraad vernieuwde de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke grond aan de « Galopins de terre«  (een groep enthousiaste buren die een collectieve groentetuin aan de Baron Dhanisstraat aanleggen). Dank aan hen voor dit prachtig project waarin de natuur in de stad een prominente plek krijgt!

***

Notre collègue, Vincent Biauce, avait déposé une interpellation sur la possibilité, pour les établissements Horeca, de transformer des places de parking en terrasses. Ecolo-Groen avait déjà suggéré ce dispositif en 2020 pour permettre un distanciation sociale et respecter les mesures Covid. Dans l’intervalle, le gouvernement bruxellois a harmonisé les règles urbanistiques concernant cette possibilité.
Bonne nouvelle : la commune d’Etterbeek autorisera bien les terrasses « en voirie » dès le 8 mai 2021.  Un règlement est prévu et pourrait, après évaluation, être pérennisé.

Caroline Joway, conseillère Ecolo-Groen, a convaincu les autres partis du conseil communal de déposer une motion relative au renforcement d’une relation transparente et de confiance entre la police de la Zone Montgomery et les citoyens.  Cette motion demande notamment d’étudier la meilleure façon d’objectiver et d’enregistrer les contrôles d’identité et de renforcer les moyens de formation des agents des forces de l’ordre.

Au niveau des autres interpellations, citons le manque de toilettes publiques, l’évaluation du dispositif hivernal et les efforts de la commune pour soutenir la politique de vaccination.

A noter également que le conseil communal a renouvelé la mise à disposition d’un terrain communal aux « Galopins de terre » (groupe de voisins enthousiastes qui cultivent un potager collectif rue Baron Dhanis).  Merci à eux pour ce beau projet qui fait la part belle à la nature en ville!