[Texte en français suit]

Half maart betrok de Gemeente Etterbeek een gloednieuw Gemeentehuis op een steenworp afstand van De Jacht. Een knap staaltje, maar wat dan met het oude gemeentehuis aan de Oudergemlaan? Het staat sindsdien leeg.

Deze vraag stond centraal in de interpellatie van ons raadslid, Dennis van der Knaap, in de gemeenteraad van afgelopen maandag.

Naast de bovenstaande hamvraag, bevroeg Dennis het college onder meer over volgende elementen:
⦁ Transparantie: Wanneer/hoe worden de Etterbekenaren geïnformeerd over de plannen en de tijdlijn?
⦁ Burgerparticipatie: Krijgt de burger inspraak over wat er met het gebouw/de site gebeurd? Zo ja, hoe?
⦁ Klimaatproblematiek: Wordt de groene ruimte (huidig Keith Haringpark) behouden/uitgebreid? Wordt er klimaatneutraal gebouwd?
⦁ Strijd tegen leegstand: Wat is de timing voor de herbestemming van het gebouw/de site?
⦁ Sociale woonmarkt: Wordt de kans aangegrepen om het tekort aan sociale woningen tegen te gaan?

Dennis was er met zijn vragen vroeg bij en het bleek dan ook niet mogelijk in dit stadium op al zijn vragen te antwoorden. Toch kon het college al een paar belangrijke zaken uit te doeken doen.
⦁ Studies tonen aan dat de huidige structuur niet kan worden behouden, maar in het kader van een circulaire economie zullen er zo veel mogelijk bouwmaterialen worden herbruikt.
⦁ In de plaats van het huidige pand komen er vooral woningen, waarvan 10% sociaal.
⦁ Er komt een nieuw gebouw voor de kliniek Baron-Lambert, omdat ze haar huidig onderkomen zal moeten verlaten.
⦁ Deze constructies komen deels direct aan de Sint-Pieterssteenweg te staan. Hierdoor wordt het terrein ook van deze kant afgesloten en ontstaat er een soort “groen eiland”.
⦁ De groene ruimte zal tot 40% van het totaaloppervlak bestrijken, meer dan nu.
⦁ Het college verbindt zich ertoe wat betreft participatieve democratie verder te gaan, dan de wettelijk verplichte procedures.
⦁ Voor de financiering van het project wil het College het concept van « oppervlakterechten » gebruiken om investeringen op eigen vermogen te beperken.
⦁ Geschatte tijdlijn: start van de werken 2022, oplevering 2025/2026.

Het is een complex project, de plannen staan nog in de kinderschoenen en moeten nog verder worden uitgewerkt. We zullen er samen met het college aan werken om het in goede banen te leiden

***

Mi-mars, la Commune d’Etterbeek a emménagé dans une nouvelle maison communale à deux pas de la Chasse. Un beau projet, mais qu’en est-il de l’ancienne maison communale sur l’Avenue d’Auderghem, qui est vide depuis lors ?

Cette question a incité Dennis van der Knaap, un de nos conseillers communaux, à interpeller le Collège en conseil lundi dernier.

Outre la question clé ci-dessus, Dennis a demandé des précisions concernant les éléments suivants :
⦁ Transparence : Quand/comment les Etterbeekois seront-ils informés des plans et du timing du projet ?
⦁ Participation citoyenne : les citoyens sont-ils impliqués dans le processus de décision en ce qui concerne l’avenir du bâtiment/du site ? Si c’est le cas, comment ?
⦁ Enjeux climatiques : L’espace vert (actuel parc Keith Haring) sera-t-il préservé/agrandi ? La construction éventuelle sera-t-elle climatiquement neutre ?
⦁ Lutte contre les immeubles vides : quel est le timing de réaffectation du bâtiment/du site ?
⦁ Logement social : est-ce que la pénurie de logements sociaux a été pris en compte lors du développement des plans ?

De la part du Collège, il s’est avéré trop tôt pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Cependant, le collège était tout de même en mesure de clarifier quelques points importants.
⦁ Une étude a montré que la structure de l’ancienne maison communale ne peut pas être maintenue. Par contre, dans le cadre d’une économie circulaire seront réutilisés autant de matériaux de construction que possible.
⦁ Le bâtiment actuel sera remplacé en grande partie par des logements dont 10 % seront des logements sociaux.
⦁ Le site hébergera également la nouvelle clinique Baron-Lambert, ce qui est nécessaire vu que la Clinique devra quitter les lieux actuels.
⦁ La construction se fera partiellement directement le long de la Chaussée Saint-Pierre. En conséquence, l’accès au site sera fermé de ce côté également, créant une sorte d’« îlot vert ».
⦁ L’espace vert couvrira jusqu’à 40 % de la surface totale, plus qu’aujourd’hui.
⦁ En matière de démocratie participative, le collège s’engage à aller au-delà de ce qui est stipulé dans les procédures légales.
⦁ Pour le financement du projet, le Collège souhaite recourir au concept de « droit de superficie » pour limiter les investissements sur fonds propres.
⦁ Timing: début des travaux 2022, achèvement 2025/2026.

Le projet est complexe et certains points doivent encore être améliorés/renforcés, nous y travaillerons avec le Collège.